دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

جواب جواب ,جواب ,خوبی ,،جواب
 جواب ,جواب ,خوبی ,،جواب

                                             جواب سلام را با علیک بده ،
                                                      جواب تشکر را با تواضع ،
                                                             جواب کینه را با گذشت ،
                                                                          جواب بی مهری را با محبت ،
                                                                                    جواب ترس را با جرأت ، 
جواب دروغ را با راستی ،
               جواب دشمنی را با دوستی ،
                      جواب زشتی را به زیبایی ،
                                   جواب توهم را به روشنی ،
                                          جواب خشم را با صبوری ،
جواب سرد را به گرمی ،
       جواب نامردی را با مردانگی ،
             جواب همدلی را با رازداری،
                جواب پشتکار را با تشویق ، 
                       جواب اعتماد را بی ریا ،
جواب بی تفاوتی را با التفات، 
       جواب یکرنگی را با اطمینان،
             جواب مسؤلیت را با وجدان ، 
                 جواب حسادت را با اغماض، 
                     جواب خواهش را بی غرور، 
جواب دورنگی رابا خلوص، 
        جواب بی ادب را با سکوت ،
             جواب نگاه مهربان را با لبخند ،
                   جواب لبخند را با خنده ،
                         جواب دل مرده را با امید ،
                               جواب منتظر رابا نوید ،
جواب گناه را با بخشش،
      و جواب عشق چیست جز عشق ؟
              همیشه جوابه های ، هوی نیست .
                      جواب خوبی را با خوبی بده . 
                             جواب بدی را هم با خوبی بده . 
                                      هیچ وقت جواب سر بالا نده . 
                        هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار. 

           مطمئن باش هر جوابی که بدهی "یه روزی، یه جوری، یه جایی"به تو باز می گردد!!!!

 

 جواب ,جواب ,خوبی ,،جواب

جوابمنبع : گروه جغرافیای مهردشتجواب
برچسب ها :  جواب ,جواب ,خوبی ,،جواب


مطالب مرتبط